Shows


Show CCOC je veřejnou akcí, s možností organizování na celém území ČR. Je určeno kavkazským psům s rodokmenem (průkazem původu). Účelem je představit kavkazského psa veřejnosti, a to zvláště ty jedince, kteří ještě dnes disponují tradiční povahou, prezentovat chovatelské stanice a umožnit další soutěžně-sportovní vyžití psovodům.

Současně se Show probíhá Národní přebor CCOC. Při těchto dvou vrcholových akcích mohou být organizovány i další soutěže (např. Běh psovodů).

 

Show třídy

a) Jedinci všech typů, délek srsti a všech barev jsou vystavováni společně (od roku 2015 jsou zrušeny "Varianty").

b) Jedinec smí být přihlášen pro danou Show pouze do jedné třídy. Pro zařazení do tříd je rozhodující věk psa v den konání Show. Koná-li se Show v den, kdy pes dosáhl předepsaného hraničního věku pro třídu, je na rozhodnutí vystavovatele, do které z možných dvou tříd psa přihlásí.

c) Rozdělení psů a fen do tříd (psi a feny se posuzují odděleně):

A třída: 3 měsíce a 22 dnů-6 měsíců

B třída: 6-9 měsíců

C třída: 9-12 měsíců

D třída: 12 - 18 měsíců

E třída: 18 - 24 měsíců

F třída: 2-3 roky

G třída: 3-6 let

H třída: nad 6 let

 

Hodnocení, ocenění

1. Základní tituly (CW, Res.CW, známka kvality Elite)

a) Hodnotí se pouze exteriérová kvalita jedince, za předpokladu, že lze psa bezproblémově předvést, je v odpovídající výstavní kondici a svým projevem důstojně reprezentuje plemeno. K nedostatkům v handlingu se nepřihlíží.

b) Ocenění psa se provádí popsáním jeho exteriéru a zadáním pořadí. Pes označený pořadím 1. může získat zároveň titul Class Winner (CW). Pes označený pořadím 2. může získat zároveň titul Res.Class Winner (Res.CW).

c) Titul CW bude zadán pouze jedinci vysoké kvality, který se velmi blíží ideálu standardu, vyspělostí odpovídá věku své třídy nebo věku vyššímu, je předveden ve výborné kondici, jeho projev je sebejistý a současně je jeho ovladatelnost na velmi dobré úrovni. Kvalita jedince musí významně převažovat nad jeho případnými, nepodstatnými nedostatky, jeho pohybová mechanika však musí být bez vad. Není-li takový pes přítomen v dané třídě, nebude titul CW zadán. Bude-li ve třídě přítomno více takto kvalitních jedinců, bude zadán titul nejlepšímu z nich. Druhému takto kvalitnímu jedinci bude zadán titul Res.CW.

d) Tituly CW a Res.CW je možno zadat i při minimálním počtu zvířat ve třídě.

e) Jedinec, který získal titul CW nebo Res.CW a je starší 16ti měsíců, získává zároveň prestižní známku exteriérové kvality "Elite".

f) Jedinec s titulem CW postupuje do závěrečných soutěží. Nenastoupí-li do závěrečné soutěže, může ho v ní nahradit pes, který získal titul Res.CW.

 

2. Tituly závěrečných soutěží pro jednotlivá zvířata:

BOP (Best of puppy)

Do soutěže nastupují jedinci s titulem CW (psi a feny) ze tříd A a B.

 

BOT (Best of teenager)

Do soutěže nastupují jedinci s titulem CW (psi a feny) ze tříd C a D.

 

BIS (Best in Show) a BOOS (Best of opposite sex)

Do soutěže nastupují jedinci s titulem CW (psi a feny) ze tříd E, F, G, H. Nejlepší jedinec získává titul BIS. BOOS obdrží nejlepší jedinec opačného pohlaví než jakého je ten, který získal BIS.

 

GP CCOC (Grand Prize CCOC)

Do soutěže nastupují jedinci s tituly BOP, BOT, BIS. Titul získává nejlepší z nich.

 

CW CCOC (Club Winner)

Titul obdrží nejlepší ze psů (pes nebo fena), jehož majitel je členem CCOC.

 

3. Soutěže dvojic a skupin zvířat:

Konkrétní soutěž dvojic či skupin se koná jen v případě, že se do ní přihlásili minimálně 2 účastníci.

 

Nejlepší dvojice psů

Nejlepší 2 jedinci bez ohledu na pohlaví, kteří byli na Show posouzeni a jsou v majetku jednoho majitele.

 

Nejlepší skupina sourozenců

Do soutěže mohou být přihlášeni minimálně 3 jedinci, pocházející od jednoho rodičovského páru, kteří byli na Show posouzeni. Tito jedinci nemusí pocházet z jednoho vrhu a nemusí být v majetku chovatele ani v majetku jednoho majitele.


Nejlepší chovatelská skupina

Do soutěže mohou být přihlášeni minimálně 3 jedinci, pocházející z jedné chovatelské stanice, kteří pocházejí z různých spojení, minimálně od 2 různých otců nebo matek, a byli na Show posouzeni. Tito jedinci nemusí být v majetku chovatele ani jednoho majitele.

 

Nejlepší plemeník

Do soutěže mohou být přihlášeni minimálně 3 přímí potomci jednoho plemeníka, minimálně po 2 matkách, kteří byli na Show posouzeni. Plemeník nemusí být na Show přítomen.

 

Přihlašování na Show

probíhá ve vypsaném termínu jedné uzávěrky. Po uzávěrce již není možno psy dohlašovat, není-li stanovena pro konkrétní Show výjimka.

Přihlásit psa je možno zaslat prostřednictvím klubového e-mailu (s uvedením všech obvyklých údajů), předat osobně na tréninku (u pověřeného člena předsednictva) nebo lze psa přihlásit on-line. K přihlášce psů v majetku nečlenů CCOC, jejichž rodokmen (PP) byl vystaven jinou organizací než CCOC, je nutno přiložit kopii rodokmenu.

Přihlášky on-line jsou zveřejněny přibližně 2 měsíce před Show a jsou společné s přihláškou na národní přebor.

Psovod může v případě potřeby, v čase od odeslání přihlášky do zahájení akce, provést změnu přihlášeného psa za jiného psa ve svém majetku. Při potřebě jiné věkové třídy Show však pouze v případě, že je daná třída již otevřena.

Přijetí přihlášek je potvrzeno nejpozději 10 dní před akcí. Pořadatel má právo odmítnout přihlášku bez oznámení důvodu. V případě nepřijetí přihlášky pořadatel oznámí tuto skutečnost e-mailem přihlašujícímu, a to nejpozději 10 dnů před akcí.

Pozor! Před účastí je třeba prostudovat Info ke klubovým dnům, pravidla zde uvedená jsou pro účastníky závazná.

 

Startovné

Poplatek uhradí vystavovatel v plné částce při přejímce psů na místě akce (ceník).

 

Posudky, ceny

a) Posudek obdrží všichni ve třídách posouzení jedinci. První tři ve třídě obdrží medaile.

b) Věcnou cenu obdrží jedinci s tituly BOP, BOT, BIS, BOOS, CW CCOC, GP CCOC a vítězové soutěží dvojic a skupin zvířat.

V určitých případech může být počet cen navýšen.

 

Posuzování

Po prohlídce chrupu psů a kontrole varlat samců vyzve rozhodčí jednotlivě psovody k individuální prezentaci psů, a to buď formou handlingových figur nebo předvedením tzv. "volné sestavy". Prohlídka chrupu i varlat může být nahrazena dokladem, který stvrzuje úspěšné absolvování kontroly chrupu (u samců i varlat), v rámci CCOC.

Pro konečné určení pořadí může rozhodčí požadovat současný pohyb několika psů v kruhu. Precizní provedení handlingu není požadováno.

Posuzování se mohou aktivně účastnit i čekatelé na funkci rozhodčího, nemohou však psy hodnotit.

 

Diskvalifikace

• Nelze posoudit pohyb.

• Jedinec s exteriérovými vadami, které jsou definovány jako vyřazující, dále jedinec plachý, flegmatický nebo nezvladatelný.

 

Platné znění s obsahem změn, účinných od 6. Show (2019)© 2013 Všechna práva vyhrazena. Tvorba stránek pro chovatele

Doprovodná informace ke všem fotografiím na těchto webových stránkách:
Kupírování uší je v ČR zakázáno zákony č. 246/1992 Sb. a č. 77/2004 Sb..

Tvorba stranek pro chovatele psu moonbarks studio