Soutěž Performance

 diplom pro vítěze soutěže Performance 

 

Performance (soutěž ve výkonu) je pravidelnou soutěží Malých Liščích dnů a součástí klubového víceboje Velkých Liščích dní. Může být také doprovodnou soutěží při Shows. Je určena výhradně pro kavkazské psy.

 

Performance Puppy (nové od 6/2017)

Pouze pro štěňata do 1 roku věku, psi a feny soutěží společně. Posuzuje se projev aktivní obrany u psovoda nebo na úvazu - střeženém stanovišti (volitelné psovodem). Psa je možno povzbuzovat i jakkoli pozitivně motivovat.

 

Performance 1. výkonnostní kategorie (Performance 1)

Psi a feny soutěží společně.

Psovod uváže psa na určeném stanovišti a odchází do vzdálenosti minimálně 20 m, může však zůstat pro psa viditelný a může ho ovlivňovat povely. U psa může být ponechán předmět. Figurant probíhá kolem psa ve vzdálenosti minimálně 10 m a následně provádí na psa přímý útok. Je vyzbrojen obuškem, nepoužívá však akustických projevů k zastrašení psa. Nedochází k fyzickému střetu psa s figurantem. Hodnotí se razance protiútoku psa.

 

Performance 2. výkonnostní kategorie (Performance 2)

Psi a feny soutěží společně.

Psovod uváže psa na určeném stanovišti a odchází do vzdálenosti minimálně 20 m, může zůstat pro psa viditelným, nesmí ho však ovlivňovat povely. U psa může být ponechán předmět. Ze vzdálenosti minimálně 10 m podniká figurant na psa přímý útok. Je vyzbrojen obuškem a snaží se psa křikem zastrašit. Nedochází k fyzickému střetu se psem. Hodnotí se razance protiútoku psa.

 

Performance 3. výkonnostní kategorie (Performance 3)

Psi a feny soutěží společně.

Psovod uváže psa v náhubku na určeném stanovišti a odchází do úkrytu (nesmí být pro psa viditelným a nesmí ho ovlivňovat povely) ve vzdálenosti minimálně 20 m. U psa ponechává na pořadatelem určeném místě předmět. Ze vzdálenosti minimálně 10 m přichází klidně osoba směřující ke psu. Zastavuje se tak daleko, aby nemohlo dojít k přímému fyzickému kontaktu. Přívětivě hovoří na psa a naznačuje podání pamlsku, aby psa odlákala od věci. Po cca 1 minutě provede osoba pokus o odebrání předmětu. Pes musí nekompromisně střežit předmět a nenechat se osobou ovlivnit. Osoba odchází a když je vzdálena od psa cca 20 m, připojuje se k ní skupina 4 lidí, vybavená 2 židlemi, a všichni směřují opět ke psu. Když se přiblíží na 10 m, skupinka se zastavuje, jedna z osob usedá na židli. S druhou židlí současně vybíhá ze skupinky figurant a s křikem naznačuje útok židlí na psa. Nesmí dojít ke skutečnému ohrození psa a nedochází ani k fyzickému střetu psa s figurantem. Hodnotí se razance protiútoku psa.

 

Performance 4. výkonnostní kategorie (Performance 4)

Dělí se na třídu psů (male) a fen (female).

Psovod psa uváže a ponechá u něho předmět. Poté odchází do úkrytu ve vzdálenosti minimálně 20 m (nesmí být pro psa viditelným a nesmí ho ovlivňovat povely).
Do skupiny cca čtyř lidí, vzdálené od psa 20 m, se začlení figurant, a následně všichni vychází směrem ke psu. Ze vzdálenosti cca 5 m od psa podniká figurant na psa razantní útok s náznaky úderu obuškem a umožňuje psovi zákus. Hodnotí se razance zákusu a celkový styl práce psa.

 

Performance 5. výkonnostní kategorie (Performance 5)

Dělí se na třídu psů (male) a fen (female).

1. Přepadení z úkrytu: Psovod se se psem na vodítku a bez náhubku pohybuje po předem určené trase. Za pohybu je napaden figurantem, který nečekaně vybíhá z úkrytu a razantně zaútočí na dvojici. Figurant používá křiku a náznaků úderů obuškem k zastrašení psa. Hodnotí se tvrdost a nekompromisnost zákroku psa. Jakékoli povely jsou povoleny.

2. Likvidace výtržnosti v restauraci: Psovod se psem na vodítku a bez náhubku vstupuje do objektu nebo na prostranství, ve kterém je imitována zcela poklidná zábava. Psovod hovoří s účastníky, zůstává stát nebo usedá na židli (dle vlastního výběru). Cca po 1 minutě začíná docházet k výtržnostem. Figurant v ringovém obleku není pro psa viditelný, je skryt mezi návštěvníky. Psovod vyzývá zúčastněné osoby ke klidu. Společnost reaguje nadměrným hlukem, hází po dvojici (psovod, pes) lehké předměty - plastové lahve, papírové krabice, textilní části oděvu. Po krátké době podnikne figurant, vyzbrojený obuškem a dalším lehkým předmětem, na psovoda velmi razantní útok. Pes má psovoda okamžitě a tvrdě bránit. Psovod drží psa po celou dobu na vodítku, může ho ovlivňovat libovolnými povely.

Poznámka: Lehký předmět, kterým figurant útočí na psa, může volit komise pro každou akci jiný, pro všechny psy v daný den však musí být shodný.

 

Performance 6. výkonnostní kategorie (Performance 6)

Dělí se na třídu psů (male) a fen (female).

Ochrana stanoviště, které imituje vlastní teritorium, a předmětů psu svěřených, proti skupině útočníků: Pes je uvázán na vlastním úvazu a na psovodem vybraném stanovišti, které musí být schváleno rozhodčím. Délka doby úvazu je určena psovodem, avšak s přihlédnutím k možnostem pořadatele.

Těsně před zahájením soutěže odchází psovod na pokyn pořadatele do vzdálenosti minimálně 30 m od psa (směr dle výběru psovoda), smí zůstat pro psa viditelným. Po odchodu psovoda nelze psa dále ovlivňovat povely. U psa musí být, na libovolném místě, ponechán předmět.

Ze vzdálenosti minimálně 30 m přichází skupina hlučících a gestikulujících 6 osob, směřujících ke psu. Když se přiblíží na 15 m, skupinka se zastavuje, současně se vyčleňují ze skupiny 3 lidé, vybavení obušky či jinými podobnými předměty, a s křikem a s pohybovou razancí vybíhají proti psu. Bez předchozího zpomalení se náhle zastavují ve vzdálenosti cca 2 m před možným dosahem psa, který musí být předem vyměřen. Jeden figurant, opatřený kompletním ringovým oblekem, s křikem, s výraznou razancí a s náznaky úderu pokračuje v útoku na psa až do střetu. Pes má ihned provést razantní zákus v rámci ochrany svého stanoviště a svěřených předmětů. Psovod se vrací ke psu na pokyn rozhodčího. Reakce psa na útočící trojici lidí nesmí být výrazně nejistá.

 

Další pravidla Performance soutěží:

a) Zadávání pořadí

• Titul Vítěz - získává v každé kategorii či třídě jedinec, který podal nejhodnotnější výkon. Vítěz obdrží kokardu.

• V jednotlivých kategoriích může být zadáno pořadí prvním třem jedincům.

• Udělení titulů a pořadí není nárokové, je zadáno pouze jedincům, kteří předvedou precizní výkon, s výbornou razancí v protiútoku.

• Udělit tituly a pořadí je možné soutěžícím psům bez ohledu na to, je-li či není-li jejich majitel členem CCOC.


b) Další pravidla

• Psi do 1 roku mohou startovat pouze se souhlasem trenéra pro Performanci. Psi starší 1 roku se mohou účastnit jakékoli výkonnostní kategorie dle rozhodnutí psovoda, bez omezení. Méně zkušeným psovodům se však doporučuje předem konzultace s trenéry Performance, přítomnými na akci.

• Psi s titulem Master of Performance (nebo obdobného vrcholného titulu jiné organizace) mohou soutěžit jen v kategoriích 3, 4, 5, 6.

• V jeden den může konkrétní pes závodit pouze v jedné kategorii soutěže.

• Hlášení do soutěží probíhá na místě akce.

• Pes, který získal titul Vítěz Performance, vyhovuje svými kvalitami požadavkům na splnění Prověrky pracovních vloh a bude mu na žádost majitele přiznáno její splnění. Neplatí pro kategorii Puppy.

• Pouze pro členy CCOC platí dále: Vítěz jakékoli kategorie získává zároveň bodové ohodnocení 20 bodů, druhý v pořadí 15 bodů, třetí 10 bodů. Získané bodové hodnoty se zaznamenávají, zveřejněné jsou ZDE. Obdržené body se sčítají a slouží k získání titulu Master.

• Je-li to možné, soutěž posuzuje vícečlenná komise rozhodčích Performance. Rozhodčí mohou přizvat figuranta, který v takovém případě má hlas poradní. Pokud nelze zajistít, aby se posuzování ujalo více rozhodčích (střet zájmů, nepřítomnost), může soutěž posoudit jen jeden rozhodčí, vždy však po poradě s figurantem. Hodnotí-li výkony více rozhodčích a dojde-li k rovnosti hlasů, náleží konečný verdikt hlavnímu rozhodčímu.

V případě tak shodně kvalitních výkonů psů, že nelze vydat objektivní verdikt, může být využit k určení pořadí los.

 

c) Diskvalifikace:

• Pes neprojeví při útoku figuranta výraznou aktivně obrannou reakci (výkonnostní kategorie 1-6) nebo aktivně obrannou reakci (kategorie Puppy).

• Pes se nechá zlákat pamlskem nabízeným cizí osobou, a to tak, že se chce pamlsku zmocnit nebo nestřeží předmět/y (3. a 6. výkonnostní kategorie).

• Pes projevuje-li výraznou nejistotu (ústup) při přibližování trojice lidí (6. výkonnostní kategorie).

 

Platné propozice. Autorkou prvního znění propozic byla Eva Červená.

Ocenění "Nejlepší obranář dne" bylo zrušeno k 1/2016 a nahrazeno Cenou rozhodčích.

Fotografie z Performance naleznete zde, videa zde.© 2013 Všechna práva vyhrazena. Tvorba stránek pro chovatele

Doprovodná informace ke všem fotografiím na těchto webových stránkách:
Kupírování uší je v ČR zakázáno zákony č. 246/1992 Sb. a č. 77/2004 Sb..

Tvorba stranek pro chovatele psu moonbarks studio