Prověrky ovladatelnosti


• Účast na prověrce může být podmíněna složením jiné prověrky, tato informace je uvedena u každé jednotlivé prověrky.

• Minimální věk pro účast je uveden u každé jednotlivé prověrky.

• Povely jsou povoleny jakékoli: slovní (vyjma hrubých výrazů), posunkové či kombinace obou způsobů.

• Během celého přezkoušení musí pes vykazovat dobře zvladatelné a sebejisté chování. V opačném případě nebude splnění prověrky přiznáno, bez ohledu na kvalitu provedení cviků.

• Povinná výstroj: hladký obojek, vodítko, náhubek (rozhodčí může použití náhubku nařídit). Použití ohlávky specifikuje Info ke klubovým dnům.

• Odměňování psa je povoleno vždy po ukončení jednotlivé série cviků.

• Psovod může vynechat jakýkoli ze stanovených cviků (cvik je hodnocen 0 body), vyjma cviku Reakce na silné nárazové a jiné zvuky.

• Účastní-li se psovod se psem v jednom dni soutěží a následně i prověrky, a jsou-li v požadavcích zcela shodné a bodované cviky, mohou být na přání psovoda do prověrky započítány body získané v soutěži (cvik nemusí být opětovně prováděn). V případě soutěže Recall lze započítat bodové hodnoty výhradně z 1. cviku.

• V případě nesplnění prověrky je její opakování možné. V případě úspěšného absolvování nelze již prověrku opakovat.

• Zápis hodnocení udělených známek: výborně (V), velmi dobře (VD), dobře (D)

• Pro členy CCOC a jejich kavkazské psy platí dále: Za každou úspěšně splněnou prověrku získává jedinec body, použitelné především k dosažení titulu Master of Obedience, a to ve výši: hodnocení "výborně" 20 bodů, hodnocení "velmi dobře" 15 bodů, hodnocení "dobře" 10 bodů.

• Úspěšné složení prověrky PO-1 je jednou z podmínek pro získání titulu Master of Obedience.

• Úspěšné složení prověrky PO-1 je podmínkou pro vydání souhlasu provádět zadržení na vzdálenost v jakékoli podobě (v tréninkové, soutěžní, prověrkové formě).

• Psovod i další zúčastněné osoby provádí úkoly výhradně na pokyn rozhodčího a důsledně se řídí jeho pokyny ve všech směrech, stejně tak jako pokyny organizátora.

• Absolventi prověrek jsou uváděni zde.

 

PZO (Prověrka základní ovladatelnosti)

Minimální věk psa pro účast je 12 měsíců. Účast na prověrce není podmíněna složením jiné prověrky.

 

1. Sedni, lehni

Provádí se na vodítku u nohy psovoda nebo před psovodem. Obě polohy je třeba provést v jednotném, psovodem zvoleném a předem nahlášeném umístění psa. Na pokyn rozhodčího psovod psa položí, na další pokyn posadí.

0 - 10 bodů

 

2. Ovladatelnost na vodítku

Provádí se za chůze, se změnami směru - vlevo, vpravo a čelem vzad. Základní postoj psovoda se psem – pes sedí nebo stojí u levé nohy psovoda.

0 - 10 bodů

 

3. Překážka skoková (30 cm)

Jednosměrný skok přes nízkou překážku, pes je na vodítku. Psovod může překážku překonat spolu se psem.

0 - 10 bodů

 

4. Přechod atypického povrchu terénu

Psovod se psem přecházejí přes nataženou igelitovou plachtu. Na pokyn rozhodčího dochází během přechodu k jednomu zastavení.

0 - 10 bodů

 

5. Chování psa ve skupině osob

Psovod se psem bez zastavení prochází skupinou minimálně šesti klidně hovořících a pohybujících se osob, které se psem nekomunikují.

0 - 10 bodů

 

Hodnocení:

48 – 50 bodů: výborně

43 - 47 bodů: velmi dobře

36 - 42 bodů: dobře

0 - 35 bodů: nesplnil

 

Prověrka ovladatelnosti PO-1

Minimální věk psa pro účast je 18 měsíců. Účast na prověrce není podmíněna složením jiné prověrky.

 

1. Sedni, lehni, vstaň

Provádí se na vodítku u nohy psovoda nebo před psovodem, na pokyn rozhodčího, v rozhodčím určené kombinaci. Všechny 3 polohy je třeba provést v jednotném, psovodem zvoleném a předem nahlášeném umístění psa.

0 - 10 bodů

 

2. Ovladatelnost na vodítku

Provádí se na pokyn rozhodčího, s obraty na místě, za chůze a poklusu, se změnami směru vlevo, vpravo, čelem vzad, a se zastavením. Základní postoj psovoda se psem – pes sedí nebo stojí u levé nohy psovoda.

0 - 10 bodů

 

3. Reakce na silné nárazové a jiné zvuky

Může být použita střelba (ráže pistole v rozmezí 6-9 mm) nebo jiný, obdobně silný nárazový zvuk. Dva zvuky zazní 5 vteřin po sobě během provádění některého z ostatních cviků prověrky (cvik určí rozhodčí), a to ze vzdálenosti nejméně 10 m. Po celou dobu prověrky se hodnotí také chování psa v souvislosti s hluky, které přirozeně vyplynou z prostředí nebo okolností. Pokud pes projevuje bázlivost nebo agresivitu, která mu nedovolí plnit další cviky, je z prověrky odvolán.

0 - 10 bodů

 

4. Překážka skoková (60 cm)

Jednosměrné překonání, pes je na vodítku.

0 - 10 bodů

 

5. Přivolání nebo zastavení (volitelné psovodem)

Přivolání: Přivolání psa před sebe.

Zastavení: Zastavení psa během volného pohybu povelem. Pes setrvá na místě do doby příchodu psovoda.

0 - 20 bodů

 

6. Chování ve skupině osob

Psovod se psem na vodítku přichází ke stojícím osobám, které na sebe nijak neupoutávají pozornost. Jedna z osob sedí na židli. Psovod se psem se u osob zastavuje a navazuje s nimi hovor. Následně klidně přichází další osoby z rozdílných směrů, zastavují se a vytvářejí nestísněnou skupinku. Na pokyn rozhodčího psovod se psem skupinkou klikatě projde a odchází. Pes nesmí reagovat nejistě. Pro zisk plného počtu bodů se pes chová pozorně, se zájmem osoby sleduje, aniž by se je snažil napadat. Počet lidí ve skupině 6-8.

0 - 10 bodů

 

7. Reakce na oheň

Pes se psovodem prochází kolem plápolajícího ohně nebo mezi dvěma zdroji ohně. Jeho chování má být sebejisté.

0 - 10 bodů

 

8. Průchod řadou, s tolerancí k dalšímu psu

Psovod se psem prochází mezi dvěma řadami lidí. Jedna z osob drží na vodítku neagresivního psa. Ideálně je zkoušený pes pozorný, avšak klidný, neovlivněný přítomností druhého psa.

0 - 10 bodů

 

9. Budova

Psovod se psem vstupuje z volného prostranství do budovy nebo do zastřešeného prostoru, aniž by pes jakkoli negativně reagoval. Celý prostor dvojice krátce prochází.

0 - 10 bodů

 

Hodnocení:

95 – 100 bodů: výborně

87 - 94 bodů: velmi dobře

71 - 86 bodů: dobře

0 - 70 bodů: nesplnil

 


 

Platné propozice, další stupně prověrek mohou být přidávány.

 © 2013 Všechna práva vyhrazena. Tvorba stránek pro chovatele

Doprovodná informace ke všem fotografiím na těchto webových stránkách:
Kupírování uší je v ČR zakázáno zákony č. 246/1992 Sb. a č. 77/2004 Sb..

Tvorba stranek pro chovatele psu moonbarks studio