Klubový a výcvikový řád

 

Tento řád upravuje pravidla a zásady chování členů klubu a účastníků akcí CCOC při tréninku a všech soutěžích, i mimo ně.

 

Čl. I

Obecně závazná pravidla

1. Pokud se člen CCOC pohybuje se svým psem ve volném terénu nebo na veřejnosti, musí se chovat tak, aby nedával podnět ke stížnostem ze strany majitelů pozemků, členů mysliveckých spolků a dalších občanů. Mimo zabezpečený prostor se důrazně doporučuje opatřit psa náhubkem, vodit ho na vodítku, případně použít dlouhou šňůru. Výstroj psů musí být pevná a správně seřízená.

2. Pro členy CCOC platí zákaz výcviku obran mimo akce pořádané kynologickými spolky nebo bez dohledu profesionálních trenérů.

 

Čl. II

Základní informace o akcích

1. Výcvik a soutěže probíhájí převážně v areálu kynologického cvičiště v Dobříši (místo konání je uvedeno v popisu konkrétní akce). Areál je zasazen v přírodním prostředí u zámeckého parku, poskytuje stín i v horkých letních dnech. K dispozici je plně vybavená klubovna. Občerstvení na cvičišti: nealkoholické nápoje, teplé jídlo. Koná-li se akce mimo dobříšské cvičiště, nemusí být občerstvení k dispozici.

2. Výjimečně může dojít ke změně termínu akce, doporučuje se ověřit si jeho platnost před konáním tréninku/soutěže na webových nebo FB stránkách klubu.

3. V případě potřeby/přání řešit na akci jiné než běžné tréninkové/soutěžní záležitosti, je nutno předem informovat některého z členů předsednictva.

4. Každý účastník klubového dne se vstupem do areálu zavazuje k dodržování pravidel uvedených v čl. III. Porušení může mít za následek nevpuštění nebo vyloučení osoby či psa z areálu. Respektovat je nutno i případné jakékoli další pokyny pořadatelů.

5. Druhy akcí

• Neveřejné akce. Neveřejnými akcemi jsou pravidelné klubové tréninky se soutěžemi - Liščí dny (LD), Liščí dny Extra (LD-E), Extrémní tréninky. Jsou přístupny členům CCOC a hostům, kteří byli jmenovitě pozváni na danou akci některým z členů předsednictva.

• Veřejné akce. Veřejnými akcemi jsou Víceboje CCOC, Národní přebory CCOC a Shows CCOC. Platí zákaz vstupu kupírovaných jedinců. Diváci z řad nesoutěžících nečlenů se mohou zdržovat pouze ve vymezeném prostoru. Psům nečlenů, kteří nejsou přihlášeni do soutěží, není vstup do areálu povolen.

 

Čl. III

Pravidla pro vstup do výcvikového areálu a účast na akcích

1. Každý účastník písemně vyjádří svůj souhlas/nesouhlas se zpracováním svých osobních údajů, na formuláři spolku. Účastníci mohou pořizovat obrazové snímky, obrazové a zvukové záznamy druhých osob, jejich věcí a jejich psů, pouze po předchozím a prokazatelném souhlasu těchto osob.

2. V areálu pro výcvik a během tréninků, soutěží a prověrek není dovoleno požívání alkoholických nápojů a omamných a psychotropních látek. Osobě, která je pod vlivem alkoholu či uvedených návykových látek, je vstup do areálu zakázán.

3. V uzavřených prostorách a během práce s vlastním psem není dovoleno kouření. Zákaz kouřit se vztahuje i na osoby, které se účastní výcviku jiných psů, pokud trenér pro danou chvíli nestanoví jinak.

4. Pořadatel nezodpovídá: za škody způsobené psem nebo účastníky, za zranění psa nebo účastníků, za ztrátu psa, za onemocnění nebo úhyn psa, za odložené věci. Každý účastník se účastní akce, výcviku a jakékoli soutěže dobrovolně a na vlastní riziko, odpovídá výlučně sám za svou připravenost a způsobilost zúčastnit se aktivně nebo akci jen sledovat, a v plném rozsahu nese zodpovědnost také za svého psa. Každý účastník je povinen mít uzavřeno na dobu akce zdravotní pojištění.

5. Účastnický poplatek (startovné) se liší v závislosti na typu akce a podle toho, kdo figuruje. Ceník je zveřejněn na klubových webových stránkách.

6. Rozhodčí/trenér je oprávněn nepovolit start v soutěži, prověrce nebo nepřipustit psa k tréninku také v případech, kdy pes nedosahuje potřebné způsobilosti pro daný výkon (absence předchozí připravenosti, nízký věk, fyzická nebo psychická nevyspělost psa, nezvladatelnost) nebo kdy psovod nedisponuje fyzickou či znalostní připraveností nebo potřebnou výstrojí psa.

7. Protest proti verdiktu rozhodčího ohledně stanovení pořadí není přípustný. Protesty proti nedodržení předpisů a ustanovení propozic soutěží je možno podat pouze do doby oficiálního ukončení akce, písemně, do rukou pořadatele.

8. Všichni účastníci (vyjma diváků) se musí bezprostředně po vstupu řádně zaregistrovat, nahlásit všechny své přítomné psy a zaplatit startovné v plné výši. Registrací/přihlášením do soutěží stvrzují pravdivost uvedených údajů.

9. Mladí lidé do 18 let se mohou akcí účastnit pouze v doprovodu svého zákonného zástupce.

10. Soutěží se mohou účastnit psovodi starší 15 let, pouze v odůvodnitelných případech může pořadatel povolit start i mladšímu závodníkovi. Všichni psovodi mladší 18 let mohou startovat pouze se souhlasem svého zákonného zástupce.

11. Obrany (tréninky, soutěže) jsou, s výjimkou pevných úvazových stanovišť, dostupné pouze psům:

• ve věku do 6 měsíců – bez omezení

• ve věku 6-12 měsíců – se složenou prověrkou PSP-1

• ve věku 12-18 měsíců – se složenou prověrkou PZO

• ve věku nad 18 měsíců – se složenou prověrkou PO-1

12. Psi musí být opatřeni platným očkovacím průkazem nebo pasem pro malá zvířata (paragraf 4, odst. 1, písm. f) veterinárního zákona) a musí mít platnou vakcinaci proti parvoviróze, psince a vzteklině.

13. Akce se mohou účastnit pouze klinicky zdraví psi. Do soutěží a tréninku se mohou zapojit pouze psi v kondici optimální pro daný výkon. Fenám v druhé polovině březosti a fenám do dvou měsíců po porodu není účast dovolena. Háravé feny musí být před vstupem nahlášeny pořadateli.

14. Volné pobíhání psů a hry mezi psy nejsou povoleny, nestanoví-li pořadatel jinak.

15. V celém areálu je zapotřebí udržovat pořádek.

16. Úmyslné jednání, které by vedlo k vydražďování psů, není dovoleno bez předchozího souhlasu některého z trenérů.

17. Nepřípustné je hrubé chování ke psům, nezdvořilé a konfliktní chování k lidem.

18. Je zakázáno hladit psa bez souhlasu majitele a přibližovat se bez souhlasu majitele do blízkosti k uvázanému psu.

19. Je zakázáno pohybovat se v prostoru úvaziště psů bez předchozího souhlasu pořadatele, vyjma místa úvazu vlastního psa.

20. Není dovoleno vstupovat do vymezeného prostoru, určeného pro výcvik nebo předvádění psů, bez výzvy trenéra, rozhodčího nebo pořadatele nebo bez jejich předchozího souhlasu.

21. Požadavky na výstroj psa

Výstroj psa musí být přizpůsobena svou pevností fyzickým dispozicím psa, resp. je přesahovat. Zabezpečení i ovladatelnost psa musí být na takové úrovni, aby nedocházelo k vzájemnému napadání, k ohrožování jiných psů a osob.

• Pro trénink obran je žádoucí používat postroje, určené výrobcem přímo pro tento účel. Chráníte tak významně zdraví svého psa! (Stejně tak dbáte správně o zdraví svého psa, udržujete-li ho v optimální kondici. Kavkazský pes by nikdy neměl být obézní, což obzvláště platí pro sportující a pracující jedince.).

• Majitelé psů starších 6 měsíců musí mít s sebou psu dobře sedící a pohodlný náhubek, kterým jsou povinni jistit takového psa na výzvu trenéra/rozhodčího, kdykoli nebo trvale.

• V areálu dobříšského cvičiště jsou psi uvazováni ke stromům. Možný je také úvaz u vlastního, masivního mobilního kolíku (běžně pro psy prodávané úvazové kolíky lze použít pouze pro malá štěňata). Uvazování psů k plotu a k překážkám není dovoleno.

• Uvazovat psa staršího 6 měsíců lze pouze pomocí úvazového lana z polyamidu, o průměru 9 mm a více (tyto parametry splňují horolezecká lana). Stromy na dobříšském cvičišti mají velký průměr kmene, proto je vhodná celková délka lana alespoň 5 m. Lano může být navázáno v jedné z koncových stran na řetězovou část (řetěz musí vykazovat přiměřenou nosnost), a to v případě potřeby zajistit nepřekousatelnost úvazu. Je-li řetězová část nezbytná, je zapotřebí volit její délku tak, aby svou vahou nezatěžovala psa nad nutnou míru.

• Pro připoutání psa k úvazovému lanu/řetězu musí být použita spolehlivá, masivní karabina (horolezecká nebo obdobných parametrů). Zapíná se na postroj (určený výrobcem na výcvik obran) nebo na široký hladký, nestahovací obojek (od osvědčeného výrobce výstroje pro velká/obří plemena psů nebo pro hospodářská zvířata). Uvazování na jiné typy obojků nebo postrojů není přípustné.

• Kousavý pes musí mít dvojitý lanový úvaz, a to v kombinaci s postrojem a hladkým širokým obojkem (eventuálně se dvěma takovými obojky) a být nepřetržitě opatřen náhubkem (neprovádí-li právě obranný cvik kousání). Nad takovým psem musí vykonávat jeho psovod stálý dohled.

• Vhodnost vybraného stanoviště pro úvaz psa musí psovod před uvázáním psa konzultovat s pořadatelem. Je třeba zabezpečit, aby docházelo ke smysluplnému rozmístění psů, za účelem navýšení bezpečnosti a zajištění co nejúčinnějšího tréninku obran.

• Koná-li se výcvik mimo dobříšské cvičiště, může být omezena či zcela vyloučena možnost uvazování psů.

• Pro soutěže Agility je předepsané vodítko maximální délky v natažení 130 cm (včetně karabiny). Takto dlouhé vodítko je možno používat i během tréninku a soutěží v ostatních disciplínách, stejně tak jako vodítko jakékoli podobné délky nebo vodítko přepínací. Důležitá je jeho celková pevnost a příjemné užívání pro psovoda i psa. Hodit se může i dlouhá výcviková šňůra, odpovídající pevností hmotnosti psa.

• Nezbytností pro trénink většiny psů jsou pamlsky vhodné velikosti.

• Zakázáno je používání elektronických a ostnatých obojků.

• Používání ohlávky "halti":

a) Osoby se zjevným pohybovým handicapem mohou mít na psu ohlávku v rámci všech cviků, které to svou náplní umožňují, a to v trénincích a při prověrkách. V odůvodněných případech může trenér/rozhodčí použití ohlávky u těchto osob i požadovat. Pes musí prokazovat na ohlávku dobrý návyk. Při prověrkách se nesmí do ohlávky trvale a silně opírat, i přes její použití musí prokazovat zvladatelnost, použití ohlávky má plnit funkci pouhého jištění. Rozhodčí může přezkoušet ovladatelnost psa bez ohlávky, při jakémkoli z prováděných cviků. Při soutěžích nesmí být ohlávka použita během plnění cviků, pouze při přechodu z jednoho stanoviště na druhé.

V případě nutnosti mohou osoby se zjevným pohybovým omezením vést psa i na pravé straně, a to v prověrkách i soutěžích, avšak po celou dobu pouze na jedné z těchto stran. Obrat "čelem vzad" mohou provádět na jakoukoli stranu. Tento požadavek musí předem nahlásit rozhodčímu.

b) Osoby bez zjevného pohybového handicapu nemohou použít ohlávku během prověrek a soutěží. V tréninku ji mohou využít pouze omezeně a ve zdůvodnitelných případech, vždy se souhlasem a za dohledu trenéra.

• Pro tréninky v náročném prostředí a pro tréninky konané za snížené viditelnosti lze vybavit psy navíc bezpečnostními pomůckami (ochrannými botičkami, světelnými obojky apod.).

 

Znění platné od 6/2020© 2013 Všechna práva vyhrazena. Tvorba stránek pro chovatele

Doprovodná informace ke všem fotografiím na těchto webových stránkách:
Kupírování uší je v ČR zakázáno zákony č. 246/1992 Sb. a č. 77/2004 Sb..

Tvorba stranek pro chovatele psu moonbarks studio