Chovatelský a zápisní řád

 

Úvodní ustanovení

1. Chovatelský a zápisní řád je základní normou CCOC pro řízení čistokrevného chovu psů plemene kavkazský pastevecký pes a národních domorodých plemen z oblasti Kavkazu s průkazem původu, při zachování zdraví, tradičních specifických povahových vlastností, typického a funkčního exteriéru, se zvláštním důrazem kladeným na uplatnění psů pro účely pracovního využití (k ochraně lidí, majetku, zvířat, případně k dalším pracovním účelům), k výcviku a sportu.

2. S chovatelstvím je neslučitelný chov psů bez průkazu původu vydaného registrovanou kynologickou organizací, překupnictví psů a podpora těchto konání.

3. Není dovolen prodej štěňat a psů v obchodech, na tržištích, burzách, prostřednictvím výkupu a prostřednictvím osob, kteří nejsou chovateli nebo majiteli štěněte/psa. Předání štěněte/psa prostřednictvím smluvně zajištěného přepravce je dovoleno.

4. Ve věcech, které tento řád neupravuje, platí zákonná ustanovení.

5. Tento řád doplňují vnitřní směrnice, které upravují podrobnosti v závislosti na právním řádu ČR jako vyšší závazné normě, a na potřebách CCOC.

6. Význam pojmů pro účely tohoto i dalších řádů CCOC:

Chovatel - osoba vlastnící chráněný název chovatelské stanice CCOC.

Majitel - osoba uvedená jako majitel v průkazu původu psa. V případě spoluvlastnictví má podpisové právo vztahující se ke psu osoba, která je v průkazu původu psa uvedena na prvním místě, pokud smlouva mezi spoluvlastníky nestanoví jinak a byla-li klubu předložena.

Držitel - osoba písemně pověřená majitelem pečovat o daného jedince a možností disponovat s ním v rámci kynologické činnosti.

Psovod - osoba, která vede psa během výkonu, tréninku, soutěží.

7. Z pohledu zákonných ustanovení je za chovatele považován každý majitel/držitel zvířete.

 

Čl. I

Specifické podmínky

1. Reprodukce chovných zvířat je možná počínaje dosaženým 20. měsícem věku, u fen i psů. U fen je ukončena 8. rokem věku (poslední možné krytí je v den dovršení 8. roku věku). U psů je doživotní.

2. Maximální počet vrhů chovné feny je 2 za období 24 měsíců, bez ohledu na počet narozených štěňat. Má-li fena ve vrhu více než 6 štěňat, je povoleno další krytí nejdříve po roce od předchozího. Ideální je 1 vrh v roce.

3. Maximální povolený počet vrhů chovné feny během života je 4.

4. Minimální věk pro odběr štěňat od feny je 57. den. V případech, je-li štěně pořizováno nabyvatelem doložitelně pro specifické účely, u nichž je jednoznačně účelný odběr ve věku nižším (práce u stáda apod.), lze žádat v dostatečném předstihu vedoucího chovu o vydání povolení pro odběr od 50. dne věku. Štěně nesmí být předáno novému majiteli před vydáním povolení.

5. V případě porušení bodů 1, 2, 3, 4, které však nepřesahuje limit stanovený zákonným ustanovením, rozhoduje o zapsání/nezapsání vrhu předsednictvo CCOC. Zapsání vrhu podléhá sankčním poplatkům (ceník).

6. Chovatel je povinen předat štěně novému majiteli odčervené, očkované s přihlédnutím k věku (dle veterinárním lékařem stanoveného schématu), čipované, ve výborné kondici a bez jakýchkoli známek onemocnění, s písemnou kupní smlouvu. Zároveň je povinen prokazatelně informovat nabyvatele o správné péči o štěně.

 

Čl. II

Chov

1. Za chov je považována cílevědomá plemenitba psů za účelem uchování zdraví, plemeného typu, funkčnosti a typické povahy. Nesmí docházet ke zveličování/pozměňování znaků, které by mohly následně oslabit zdraví, funkčnost a pracovní využitelnost psů.

2. Do chovu nesmí být začleněni jedinci jakkoli chronicky nemocní nebo s vadami z chovu vylučujícími (anatomické, charakterové, významné exteriérové vady), a také jedinci, na nichž byl proveden zákrok k odstranění nebo zakrytí vylučující vady. Z chovu vylučující vady jsou stanoveny vnitřní směrnicí.

3. Klub poskytuje chovatelský servis svým členům a majitelům psů s průkazem původu CCOC. S majiteli psů s průkazem původu CCOC, kteří nejsou členy CCOC, uzavírá za tímto účelem písemné smlouvy. Jestliže nečlen prokazatelně porušuje předpisy v souvislosti s chovem, není povinností klubu s ním mít uzavřenou smlouvu na chovatelský servis.

4. Plemenná kniha vyvíjí především tuto činnost: eviduje chovatelské stanice CCOC, vystavuje zápisová čísla, průkazy původu a jejich přílohy, povolení exportu, duplikáty těchto dokumentů, provádí zápisy do průkazu původu, vede seznamy chovných jedinců, vydává a poskytuje chovatelské formuláře.

5. Chovatelskou činnost jakožto činnost odbornou vede a usměrňuje kvalifikovaný vedoucí chovu, který rovněž poskytuje na vyžádání členů a smluvních chovatelů poradenství.

6. Chovatel smí zapisovat vrhy pouze v jedné z registrovaných kynologických organizací.

7. Druhy chovu: registrovaný, kontrolovaný, výkonnostní, pro ochranu stád, vrcholový-pracovní, řízený. Specifika pro jednotlivé druhy chovů stanovuje vnitřní směrnice.

8. Při dodržení podmínek, určených pro daný druh chovu, je výběr krycího psa na vůli chovatele. Výjimka platí pro využití příbuzenské plemenitby: Společný předek se může vyskytovat v generacích 3/4. Využít lze i výraznější příbuzenskou plemenitbu vyjma úzké, výhradně však se souhlasem vedoucího chovu. V případě, že bude dostatečně známa kvalita potomků z tohoto spojení, může chovatel požádat vedoucího chovu o povolení pro další opakování. Jsou-li jedinci z takto vzniklých spojení dále využiti v chovu, výběr jejich partnerů rovněž podléhá schválení vedoucím chovu.

9. Příbuzenskou plemenitbu lze uskutečnit pouze na jedince výrazně kvalitního, především ve smyslu jeho dosavadního působení v chovu (zdraví, povaha, pracovní vlohy potomků).

 

Čl. III

Chovatelské stanice

1. Evidenci chovatelských stanic CCOC vede plemenná kniha CCOC.

2. Majitelem chovatelské stanice může být osoba starší 18 let, která je plně způsobilá k právním úkonům.

3. Vlastnictví chovatelské stanice není vázané na vlastnictví chovné feny.

4. Jedné osobě je registrován pouze jeden název chovatelské stanice. Registrovaný název je vázán na konkrétní osobu a je trvalého charakteru, pokud nedojde k jeho zrušení.

5. Schválený název stanice je možné změnit pouze 1x, a to nejpozději před podáním přihlášky pro zápis prvního vrhu stanice.

6. Název chovatelské stanice doprovází zkratka klubu "(CCOC)". Tuto zkratku je chovatel povinen uvádět vždy u názvu své chovatelské stanice, je nedílnou součástí jejího názvu.

7. Název chovatelské stanice je trvalou součástí jména psa stanicí odchovaného. Uvádí se za jeho jménem, včetně zkratky "(CCOC)".

8. Převod názvu chovatelské stanice je možný zděděním nebo smluvním převodem. Chovatelskou stanici nelze zapůjčit jiné osobě.

9. Registrace chovatelské stanice zaniká písemným zrušením ze strany majitele nebo úmrtím majitele, pokud nepřešla na dědice. Ani po ukončení činnosti chovatelské stanice nemůže být shodný název registrovaný další osobě.

10. Změnu jména/bydliště/sídla majitele chovatelské stanice musí tento hlásit plemenné knize do 15 dnů poté, kdy ke změnám došlo.

11. Postup, popisující podání žádosti o registraci názvu chovatelské stanice, stanovuje vnitřní směrnice.

 

Čl. IV

Chovní jedinci

1. Chovní jedinci jsou psi a feny, kteří mají platný průkaz původu, vystavený CCOC nebo jinou registrovanou kynologickou organizací a byli zaevidováni v CCOC jako chovní, po splnění stanovených podmínek. Jsou evidováni pod zápisovými čísly z organizace původu konkrétního jedince.

2. Podmínkou chovnosti je vyhovět požadavkům pro jeden z pěti možných druhů chovu, a to prostřednictvím kontrol kvality jedince, prověrek pracovních vloh, výkonnostních prověrek, vrcholných sportovních a chovatelských titulů.

3. Jedinci importovaní z cizích zemí musí být pro možné využití v chovu CCOC vybaveni exportním průkazem původu, vystaveným na českého majitele. Průkazy původu, které nejsou psány latinkou nebo azbukou, je nutno doložit ověřeným přepisem. Je nutno doložit zároveň existenci platného pasu zvířete.

4. Úspěšné splnění podmínek chovnosti musí být zaznamenáno v průkazu původu psa. Jedinec je následně zapsán plemennou knihou do seznamu chovných jedinců.

5. Feny nelze pro chovné účely zapůjčovat.

6. Z chovu se vylučují nebo se pozastavuje chovnost psů a fen, v jejichž odchovech se často a prokazatelně vyskytují hrubé vady (atypičnost, kryptorchismus, hluchota, obtížný pohyb, povahové vady apod.) a dále feny, které rodily dvakrát císařským řezem. Vyloučení jedince z chovu, případně pozastavení jeho chovnosti, provádí na zdůvodněný návrh vedoucího chovu předsednictvo CCOC. Toto rozhodnutí se písemně oznamuje majiteli jedince.

7. Z chovu jsou předem vyloučeni jedinci, který mají v průkazu původu plemennou knihou zapsáno "Ne k chovu" nebo "Nestandardní".

 

Čl. V

Chovatel, majitel chovného jedince

1. Chovatel je osoba vlastnící chráněný název chovatelské stanice CCOC.

2. Každá změna ve vlastnictví chovného jedince musí být majitelem zaznamenána v průkazu původu a do 15 dnů oznámena plemenné knize, s doložením kopie originálu průkazu původu s provedenou změnou.

3. Majitel je povinen oznámit plemenné knize úhyn chovného jedince, ve lhůtě 15 dnů.

4. V případě převodu vlastnictví březí feny je narozený vrh zapsán na chovatelskou stanici nového majitele. Veškeré formality vrhu vyřizuje nový majitel. Převod vlastnictví feny se dokládá kopií písemné smlouvy. V případě převodu vlastnictví březí feny musí předem CCOC vyjádřit souhlas s budoucím zápisem vrhu.

5. Zemře-li majitel březí feny, rozhodne jeho dědic, bude-li vrh zapsán na chovatelskou stanici jeho nebo zemřelého. V případě, že chovatelská stanice nebyla převedena na dědice, bude vrh zapsán na chovatelskou stanici zemřelého.

 

Čl. VI

Krycí list (potvrzení o krytí feny)

1. Krycí list je dokladem, stvrzujícím krytí konkrétní feny konkrétním psem. Je součástí přihlášky k zápisu vrhu, je nezbytný k zápisu štěňat do plemenné knihy a k vydání průkazů původu štěňat.

2. O krycí list žádá majitel chovatelské stanice vedoucího chovu. Krycí list je vystavoven na chovatelskou stanici CCOC, není vázán na konkrétní chovnou fenu.

3. Tiskopis může oprávněný chovatel volně kopírovat. Délka platnosti krycího listu je neomezená.

4. Krycí listy jsou vybaveny detailními informacemi o nakládání s nimi.

5. Krycí listy musí být řádně vyplněny ve všech položkách a opatřeny žádanými podpisy.

6. Při převodu vlastnictví březí feny z jiné kynologické organizace je třeba doložit doklad o nakrytí na oficiálním formuláři dané organizace.

7. Krycí list pro nečlena CCOC vystaví vedoucí chovu na základě písemné smlouvy, ve které je podpisy potvrzeno poskytování servisu ze strany klubu a dodržování klubových normativů ze strany nečlena.

 

Čl. VII

Krytí

1. Ke krytí smí dojít jen mezi dvěma chovnými jedinci, zapsanými nebo evidovanými v plemenné knize CCOC, a na základě platného krycího listu.

2. K chovu lze použít pouze zdravé jedince.

3. Během jednoho hárání smí být fena kryta jen jedním psem.

4. Během jednoho kalendářního dne smí chovný pes krýt jen jednu fenu.

5. V případě krytí mezi dosud nechovnými jedinci, v případě spojení jednoho chovného a druhého nechovného jedince a v případech, kdy nejsou dodržena pravidla tohoto řádu, rozhoduje o zapsání/nezapsání vrhu a podmínkách zapsání předsednictvo CCOC. Může být vyžadována parentita, kdy náklady hradí chovatel. Vrh rozhodně nebude zapsán, nevyhovuje-li podmínkám chovu, stanoveným platnými zákony.

6. Po krytí vyplní a podepíší krycí listy oba majitelé/držitelé chovných jedinců.

7. Způsob úhrady za krytí je věcí dohody. Doporučuje se uzavřít dohodu formou písemné smlouvy. Nedodržení dohody může být předmětem občansko-právního řízení.

8. Krytí feny může být nahrazeno inseminací výhradně na základě výjimky, schválené předsednictvem CCOC. Inseminaci může provádět pouze veterinární lékař, který zároveň potvrdí její provedení na krycí list. Detailní podmínky stanovuje vnitřní směrnice.

9. Importované jedince (s exportním průkazem původu vystaveným na českého majitele) lze použít k chovu až po zapsání do seznamu chovných jedinců CCOC.

10. Chovní psi CCOC jsou oprávněni krýt pouze chovné feny s průkazem původu, vydaným registrovanou kynologickou organizací.

 

Čl. VIII

Vrh

1. Fena s vrhem má být umístěna u svého majitele/držitele. Pokud je nezbytné fenu umístit jinam, musí být o této skutečnosti bez zbytečného prodlení uvědoměno předsednictvo CCOC.

2. Chovatel/držitel nesmí neodborně zasahovat do průběhu porodu způsobem, který zvyšuje bolest nebo poškozuje zdraví matky nebo štěněte. V případě nutnosti je chovatel/držitel povinnen zajistit odbornou pomoc veterinárního lékaře.

3. Fena může kojit pouze takový počet štěňat, který odpovídá její zdravotní kondici. Dalším životaschopným štěňatům musí chovatel zajistit náhradní výživu.

4. O narození štěňat je chovatel povinen do 15 dnů informovat písemnou zprávou vedoucího chovu a majitele/držitele krycího psa. Tato zpráva musí obsahovat:

- jména rodičů vrhu

- datum krytí a datum narození vrhu (zapisuje se datum prvního narozeného štěněte z vrhu)

- počet štěňat a jejich pohlaví

- informaci o tom, zda štěňata jsou ponechána feně nebo předána kojné feně (v tom případě i držitele kojné feny a počet štěňat u něho umístěných)

5. Po obdržení zprávy o narození štěňat zašle vedoucí chovu chovateli tiskopis "Kontrola + označení štěňat", nejdéle do 15 dnů.

6. Chovatel vede evidenci svých vrhů a nabyvatelů štěňat ze své chovatelské stanice, majitel krycího psa vede evidenci krytí.

7. Všechna štěňata se označují čipováním ve věku nad 6 týdnů, před kontrolou vrhu nebo současně s ní.

8. Kontrolu vrhu provádí veterinární lékař ve věku štěňat 49-56 dnů, na základě žádosti chovatele. Chovatel může žádat i o klubovou kontrolu vrhu (ceník).

 

Čl. IX

Průkaz původu psa (rodokmen)

1. Průkaz původu psa je dokladem o původu jedince a je vystaven plemennou knihou na formuláři CCOC. Formulář je čtyřgenerační.

2. Pro každého jedince je vystaven jeden průkaz původu. Průkaz původu je nezaměnitelný a neprodejný doklad konkrétního psa/feny.

3. Průkaz původu obsahuje:

- plemeno

- jméno jedince a název chovatelské stanice

- pohlaví jedince

- číslo zápisu

- datum narození

- číslo čipu jedince

- barvu srsti

- údaje o chovateli

- podpis a razítko plemenné knihy

- 4 generace předků (neplatí pro Speciální evidenci a Zvláštní evidenci)

- druh chovu

- část určenou k zápisu údajů a výsledků (vrcholných sportovních a pracovních soutěží, titulů, prověrek, výstav, kontrol kvality, chovnosti apod.)

- část určenou k zápisu jména a adresy majitele psa

5. Chovatel je povinen předat podepsaný průkaz původu nabyvateli jedince co nejdříve po jeho obdržení z plemenné knihy. Cena jedince zahrnuje i cenu průkazu původu.

6. Zápisy do vyčleněných míst průkazu původu psů smí provádět plemenná kniha, rozhodčí, pořadatel akce, veterinární lékař a osoba pověřená kynologickou organizací. Pouze údaje o majiteli psa vyplňuje majitel sám (vyjma exportních průkazů původu-čl. XIII). Za správnost údajů uvedených v průkazu původu odpovídá svým podpisem ten, kdo zápis provedl.

7. Průkaz původu CCOC je platný, obsahuje-li údaje o majiteli psa a podpis zástupce plemenné knihy a chovatele.

8. Vydané průkazy původu předává/zasílá zástupce plemenné knihy chovateli nebo osobě, pověřené chovatelem plnou mocí k tomuto úkonu.

9. Přílohu k průkazu původu je možno vydat v případě potřeby kdykoli, na jméno majitele jedince, uvedeného v průkazu původu. Přílohu vydává na vyžádání majitele psa plemenná kniha.

 

Čl. X

Vydávání duplikátu průkazu původu

1. Ztrátu/zničení/poškození průkazu původu CCOC je nutno hlásit plemenné knize. Plemenná kniha CCOC vystaví duplikát, který je zpoplatněn (ceník).

2. Duplikát vydává vždy plemenná kniha, která vystavila originál průkazu původu.

3. Duplikát průkazu původu CCOC se vydává v případě, kdy došlo k poškození, znehodnocení, ztrátě originálního průkazu původu nebo kdy je tento nedostupný. Žádost se podává na vyžádaném tiskopise plemenné knihy. Plemenné knize je nutno předložit poškozený průkaz původu, při ztátě nebo nedostupnosti se duplikát vyhotoví po předchozím třicetidenním zveřejnění žádosti na webových stránkách CCOC. Následná doba pro vystavení duplikátu je 15 dní. Vydání duplikátu je zpoplatněno (ceník). Po vydání duplikátu se stává původní průkaz původu neplatným.

 

Čl. XI

Zápis štěňat do plemenné knihy

1. Podkladem pro zápis štěňat do plemenné knihy je krycí list a přihláška k zápisu vrhu, doklad o kontrole vrhu a o označení štěňat. Vše náležitě vyplněno a opatřeno požadovanými podpisy a razítky.

2. V případě krytí psem, uchovněném v jiné organizaci nebo v případě zahraničního krytí dokládá majitel feny i kopii originálu průkazu původu krycího psa, včetně dokladu o chovnosti, případných zkouškách apod.

3. Vrh musí být přihlášen k zápisu celý najednou. Musí být uvedena všechna štěňata, která byla do okamžiku žádosti o zápis odchována. Veškeré podklady pro zápis vrhu štěňat, označených čipováním, musí být odeslány plemenné knize nejpozději do 3 měsíců od data narození vrhu. V případě hlášení vrhu po 3. měsíci věku štěňat je požadována parentita, kdy náklady nese chovatel.

4. Plemenná kniha vyhotoví průkazy původu do doby jednoho měsíce od dodání kompletních podkladů pro zápis vrhu chovatelem.

5. Všechna jména štěňat jednoho vrhu začínají stejným písmenem. Vrhy musí být řazeny abecedně. Pro každé plemeno v chovatelské stanici je vedena zvláštní řada, začínající písmenem A. Jména štěňat nesmějí obsahovat název své chovatelské stanice, vulgární výrazy, nesmějí propagovat terorismus ani jiná extremistická hnutí. Délka jmen může být maximálně 20 znaků včetně mezer a interpunkčních znamének. Jako počáteční nelze používat abecední písmena s diakritikou. Písmeno CH se vynechává, jména s počátečním CH lze využít ve vrhu, spadajícím pod abecední písmeno C. Chovatel může dále vynechat písmena Q, X.

6. Jména štěňat se v jedné chovatelské stanici nesmí opakovat ve shodném zápisu, ani v rámci jiného plemene.

7. Zápisy štěňat do plemenné knihy se provádí dle schématu: zkratka plemenné knihy, zkratka plemene, číslo zápisu, rok narození psa.

8. V případě opakovaného nebo závažného porušení chovatelských předpisů CCOC ze strany chovatele může předsednictvo CCOC rozhodnout, že nebudou prováděny zápisy vrhů na registrovaný název chovatelské stanice chovatele, a to po dobu určenou nebo do odvolání tohoto rozhodnutí.

9. V případě důvodných pochybností o původu štěňat může předsednictvo žádat určení parentity. Na základě výsledku může zrušit vystavení průkazů původu. Náklady na odběr vzorků a vyšetření hradí chovatel. Po obdržení výsledku uhradí celkové náklady ta strana, jejíž tvrzení se neprokázalo jako pravdivé.

10. V případě, že plemenné knize jsou doručeny nečitelné či nevěrohodné podklady pro vystavení průkazů původu, má plemenná kniha právo požadovat dodání podkladů nových a ověřit jejich pravost.

11. Zapsat do průkazu původu štěňat vrcholné tituly, prověrky, zdravotní vyšetření rodičů lze pouze tehdy, jsou-li tyto výsledky doložitelné. Za jejich doložení odpovídá chovatel.

12. Pokud chovatel nebo kontrolor vrhu zjistí, že narozené štěně vykazuje exteriérovou vadu, je povinen zápis o této vadě zanést do přihlášky vrhu, včetně konkrétního popisu zjištěné vady. Jde-li o závažnou vadu, která se dalším vývojem štěněte nemůže změnit, plemenná kniha označí průkaz původu takových štěňat zápisem "Nestandardní".

13. Pokud si z jakéhokoli důvodu (vyjma závažné exteriérové vady) chovatel přeje, aby štěně nebylo v dospělosti používáno k chovu, zanese do přihlášky vrhu k údajům o tomto štěněti odpovídající poznámku. Plemenná kniha označí průkaz původu takových štěňat zápisem "Ne k chovu".

14. Jedinci, jejichž průkaz původu je označen zápisem plemenné knihy "Nestandardní" nabo "Ne k chovu", nesmějí být dále chovatelsky využiti.

 

Čl. XII

Zápis do Speciální evidence (Sp.E.) a Zvláštní evidence (Zv.E.)

Sp.E. a Zv.E. jsou součástí plemenné knihy CCOC. Průkazy, vystavené pro všechny jedince zapsané do Sp.E. a Zv.E., musí být významně odlišené od průkazů původu jedinců řádně zapsaných. V záhlaví jsou vždy označeny textem "Speciální evidence", "Zvláštní evidence". Do Speciální evidence lze zapsat jedince bez průkazu původu. Do Zvláštní evidence se zapisují potomci jedinců zapsaných ve Speciální evidenci.

Průkaz Sp.E. je vystaven jen výjimečně, a to na základě žádosti majitele jedince, doporučení předsednictva CCOC a splnění určených podmínek:

a) Jde o jedince potenciálně přínosného pro chov z hlediska cílů CCOC (prokazatelně pes dovezený z oblasti Kavkazu, z prostředí stáda apod.).

b) Majitel jedince musí být členem CCOC.

c) Jedinec musí splnit požadavky Kontroly pro speciální evidenci, ve věku nad 16 měsíců. Kontrola pro speciální evidenci vyžaduje získání známky "Elite" a úspěšné absolvování alespoň jedné z prověrek pracovních vloh.

Průkaz Sp.E. obsahuje údaje: plemeno, jméno, datum narození, číslo čipu jedince, barva srsti, jméno majitele, země původu. Jména předků jedince se neuvádějí, i když jsou známa, stejně tak jako údaje o chovateli. Je možno vystavit též přílohu průkazu pro zápis titulů, prověrek, ocenění. Zápis se provádí v samostatné řadě čísel, a to způsobem: Sp.E./zkratka plemene/pořadové číslo/rok narození.

Fenám vedeným ve Sp.E. jsou povoleny 2 vrhy za život, psům 2 úspěšná krytí. Odstup mezi vrhy nebo úspěšným krytím musí být alespoň 2 roky.

Jedinci zapsaní ve Sp.E. (a rovněž jejich potomci) mohou být v chovu spojováni jen s jedinci s plnohodnotným průkazem původu, v jehož čtyřech generacích je zapsáno jméno předka a jeho číslo zápisu plemenné knihy. Potomci jedinců zapsaných ve Sp.E. se zapisují již se všemi identifikačními údaji a všemi předky, kteří jsou v dokladech uvedeni. Dokud nedocílí v počtu generací plnohodnotného rodokmenu, jsou zapisováni ve Zvláštní evidenci (Zv.E.). Zápis se provádí v samostatné řadě čísel, a to takto: Zv.E./zkratka plemene/pořadové číslo/rok narození. Je možno vystavit též přílohu průkazu, pro zápis titulů, prověrek, ocenění.

 

Čl. XIII

Export

1. Nákup, prodej a vývoz psů prostřednictvím obchodních organizací je nepřípustný.

2. Osoba, která vyváží jedince do zahraničí, je povinna žádat plemennou knihu o vystavení exportního potvrzení. V žádosti je nutné vyplnit jméno, příjmení a kompletní adresu nového majitele v zahraničí.

3. Průkaz původu CCOC jedince vyváženého z České republiky musí být označen plemennou knihou razítkem "Export", jménem a kompletní adresou nového majitele, datem vystavení exportního potvrzení.

4. Není-li majitel vyváženého jedince zároveň jeho chovatelem, může vyvézt pouze jednoho jedince v kalendářním roce. Pokud se majitel prokazatelně stěhuje mimo území ČR, toto opatření neplatí.

5. Exportní průkaz původu se předává pouze chovateli, předchozímu majiteli nebo osobě jimi prokazatelně pověřené.

 

Čl. XIV

Závěrečné ustanovení

Porušení výše uvedených ustanovení tohoto řádu je porušením povinností člena CCOC nebo smluvního chovatele, se všemi důsledky z toho vyplývajícími.

 

Znění platné od 1/2020© 2013 Všechna práva vyhrazena. Tvorba stránek pro chovatele

Doprovodná informace ke všem fotografiím na těchto webových stránkách:
Kupírování uší je v ČR zakázáno zákony č. 246/1992 Sb. a č. 77/2004 Sb..

Tvorba stranek pro chovatele psu moonbarks studio