6. Víceboj CCOC

6. Víceboj CCOC se koná 21.9.2019 v areálu ZKO Dobříš.

 

Soutěží se v disciplínách Best Exterior, Agility XL, Obedience a Performance. Podrobně o vícebojích můžete číst zde. Startovné naleznete v ceníku.

Získané body slouží (při současném splnění výkonnostních požadavků) k získání mistrovských titulů, započítávají se rovněž do Psa roku, Psovoda roku a do CCOC Cup 2018-2023.

 

Běží se zároveň 9. Běh psovodů. Na akci bude také představen Kalendář 2020 "Psi, kteří pomáhají", připravený znovu ve spolupráci CCOC se zástupci IBHA, takže v něm kromě psů z CCOC naleznete i psy, kteří se věnují mantrailingu.

 

Doplňující informace:

Akce je určena pro pracovní a sportující kavkazské psy. Doprovodný závod umožňuje soutěžit i psům jiných plemen a psům bez PP, starším 1 roku, a to v disciplínách Agility XL, Obedience, Performance.

 

Přihlašování psů

Uzávěrka přihlášek je 1.9.2019.

Přihlašovat psy lze prostřednictvím e-mailu, členové CCOC mohou hlásit psy i osobně, na 81. LD CCOC (24.8.2019). Každá přihláška psa, který má PP vystavený jinou organizací než CCOC, musí být doprovázena kopií dokladu tohoto psa.

Organizátor nepřebírá zodpovědnost za nedoručené přihlášky. Na přihlášky zaslané po uzávěrce bude pohlíženo jako by pes nebyl na akci hlášen. Dohlašování jednotlivých disciplín víceboje na místě akce je umožněno pouze členům CCOC.

Všichni přihlášení obdrží potvrzení o přijetí do 10.9.2019. V případě nepřijetí obdrží oznámení e-mailem, na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce, do 10.9.2019.

 

Program dne

od 8.30 hod.: vstup do areálu

8.30-9.30 hod.: přejímka psů

9.30-10.00 hod.: zahájení akce

od 10.30 hod.: posuzování soutěží

od cca 16.00 hod.: závěrečný ceremoniál; po ukončení následuje klubový trénink obran

Časy jsou orientační, mohou být přizpůsobeny s ohledem na konečný počet startujících.

 

Ředitel akce

Petra Lhotáková

 

Rozhodčí

Eva Červená (CZ), Zbyněk Lhoták (CZ)

Změny vyhrazeny.

 

Doklady nezbytné pro účast na akci

S sebou vezměte platný očkovací průkaz nebo pas psa. Bez tohoto dokladu není možný vstup psa do areálu. Majitelé startujících psů s PP jiné organizace než CCOC musí mít s sebou rovněž originál PP. Zápis získaných ocenění a titulů do PP se provádí pouze na výslovné přání.

 

Další ustanovení, veterinární předpisy

 1. Minimální věk psa pro účast je 3 měsíce a 22 dnů.

 2. Pořadatel neodpovídá za škody způsobené psy, startujícími účastníky nebo diváky, ani za úhyn, ztrátu, onemocnění nebo úraz psa.

 3. Psi musí být drženi na vodítku, případně opatřeni náhubkem.

 4. Nezvladatelní a nezabezpečení psi mohou být vyloučeni z posuzování i z areálu.

 5. Ovladatelnost a zabezpečení psa musí být na takové úrovni, aby psy bylo možno posoudit a nedocházelo k vzájemnému napadání, k ohrožování jiných psů, dalších zvířat a osob.

 6. Nepřípustné je vulgární a hrubé chování vystavovatelů i návštěvníků ke psům i lidem a nerespektování pokynů pořadatelů.

 7. Účastníci se podáním přihlášek zavazují dodržovat ustanovení propozic a pokyny pořadatelů akce. Zároveň podáním přihlášek stvrzují, že údaje uvedené na přihláškách jsou pravdivé.

 8. Všechna na akci zúčastněná zvířata musí být klinicky zdravá.

 9. Všichni startující psi i psi návštěvníků musí být opatřeni platným očkovacím průkazem nebo pasem pro malá zvířata (dle § 6 odst. 3, pís. b zákona 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění veterinárního zákona) a musí mít platnou vakcinaci proti vzteklině (§ 4 odst. 1, pís. f veterinárního zákona), psince a parvoviroze. Psi pocházející z členských zemí EU a třetích zemí musí být opatřeni platným pasem pro malá zvířata a musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského Parlamentu a Rady 998/2003 ze dne 26.5.2003.

 10. Do areálu nemají přístup feny kojící a ve druhé polovině březosti, psi nemocní nebo z nemoci podezřelí, psi nezvladatelni, psi s kupírovanýma ušima.

 11. Háravé feny se mohou akce účastnit. Psovod je povinnen tuto skutečnost oznámit pořadateli před vstupem feny do areálu a dále se řídit důsledně pokyny pořadatele. Háravé feny se drží odděleně od ostatních účastníků a startují poslední.

 12. Všichni musí dodržovat pořádek v areálu.

 13. Porušení všech těchto ustanovení může mít za následek nevpuštění osoby či psa do prostoru pořádání akce či vyloučení osoby a jejího psa/psů z areálu.

 14. Veškeré obrazové i zvukové záznamy a podobizny účastníků i jejich psů, pořízené během akce, mohou být použity klubem k vlastní propagaci, a to bez nároku účastníků na jakoukoliv odměnu.

 15. Protest proti verdiktu rozhodčího ohledně stanovení pořadí není přípustný. Protesty proti nedodržení předpisů a ustanovení propozic je možno podat pouze do doby oficiálního ukončení akce, a to písemně k rukám ředitele akce a se současným složením jistiny ve výši 1000 Kč.

Věnujte rovněž pozornost Infu ke klubovým dnům.

 

 © 2013 Všechna práva vyhrazena. Tvorba stránek pro chovatele

Doprovodná informace ke všem fotografiím na těchto webových stránkách:
Kupírování uší je v ČR zakázáno zákony č. 246/1992 Sb. a č. 77/2004 Sb..

Tvorba stranek pro chovatele psu moonbarks studio